اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همچنانكه ما بدنبال خشنودى خدا و اعتماد كردن به فيض او هستيم، فيض بيشترى نصيبمان ميگردد— امتياز دوستى و داشتن ارتباط با يكديگر بما داده ميشود. و در حاليكه مرگ عيسى "يكبار براى همگان" بود، قدرت پاك كنندگى آن ادامه مى يابد تا زمانيكه دلهاى ما با فيض او هماهنگ شده و دلهايمان مايل به گام برداشتن در راه او باشند.

Thoughts on Today's Verse...

As we seek to please God and trust in his grace, more grace is supplied — we are given relationship with each other. And while Jesus' death was "once for all," its cleansing power goes on and on as long as our hearts are tuned to his grace and our hearts seek to walk his path.

دعای من

اى پدر مهربان، تو را بخاطر هديه عيسى و پاكسازى خودم بوسيله مرگ او ميستايم. امروز كمكم كن تا زندگيم بيشتر وقف تو باشد. تو را سپاس ميگويم براى اطمينانى كه در جستجوى اراده ات و زندگى كردن همچون خودت بمن ميدهى و بعلاوه گناهانم را بخشيده و پاكم ميسازى و از من انسانى تازه بوجود مى آورى. بوسيله شفاعت عيسى و در نام تواناى او، تشكراتم را بتو تقديم مينمايم. آمين.

My Prayer...

Loving Father, thank you for the gift of Jesus and the cleansing his death brings me. Help me today to live a more dedicated life. Thank you for the assurance that as I seek your will and live your life you are also forgiving me of my sins and cleansing me and making me new. Through the intercession of Jesus, and in his mighty name, I offer these words of thanks. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۷:۱

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change