اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همچنانكه ما بدنبال خشنودى خدا و اعتماد كردن به فيض او هستيم، فيض بيشترى نصيبمان ميگردد— امتياز دوستى و داشتن ارتباط با يكديگر بما داده ميشود. و در حاليكه مرگ عيسى "يكبار براى همگان" بود، قدرت پاك كنندگى آن ادامه مى يابد تا زمانيكه دلهاى ما با فيض او هماهنگ شده و دلهايمان مايل به گام برداشتن در راه او باشند.

دعای من

اى پدر مهربان، تو را بخاطر هديه عيسى و پاكسازى خودم بوسيله مرگ او ميستايم. امروز كمكم كن تا زندگيم بيشتر وقف تو باشد. تو را سپاس ميگويم براى اطمينانى كه در جستجوى اراده ات و زندگى كردن همچون خودت بمن ميدهى و بعلاوه گناهانم را بخشيده و پاكم ميسازى و از من انسانى تازه بوجود مى آورى. بوسيله شفاعت عيسى و در نام تواناى او، تشكراتم را بتو تقديم مينمايم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات