اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى بما يادآورى ميكند كه"هر روز صليب خود را برداشته و او را پيروى نماييم." راه راستى، انتخابى روز به روز است. اگر او را عمدن در مركز زندگيمان و اولويت اول در همه تصميماتمان قرار ندهيم، از آن زندگيى كه او ما را به آن خوانده است، كمى فاصله خواهيم گرفت. هر تصميمى كه بدون آگاهى از خشنودسازى او گرفته شود، تصميمى است كه او را در حاشيه زندگيمان قرار ميدهد. پس بياييد دلهايمان را بر او متمركز كنيم و راه او را انتخاب نماييم، راه راستى و راه زندگى، و دلهايمان را بر انجام اراده اش متمايل و تنظيم نماييم.

دعای من

پدر آسمانى، تصميم امروز من اينست كه تو و راستى تو را پيروى نمايم. چشمانم را بگشا تا راستى تو را ببينم و نيز دلم را باز كن تا مطابق راستى تو با تداوم و با اشتياق زندگى نمايم. من امروز دوباره تصميم ميگيرم كه تو را با تمام دل، روح، فكر و تواناييم پيروى كنم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change