اندیشه ها در مورد آیه امروز...

روش راه رفتن روى بند اين است كه چشمت را از روى هدف برندارى، هرگز به پايين و زمين زير پايت نگاه نكنى و يا به پشت سرت از روى شانه هايت نگاه نكنى. روش راه رفتن با عیسی این است که چشمانمان را به هدف بدوزیم، به پیروزی او که بهنگام بازگشت او، انتظار ما را میکشد، نه بر روی زمین(شکستهایمان) و نه به آنچه که در عقب است(کارهایی که به انجام رسانیده ایم). هدف سُلوک( راه رفتن) یک مسیحی این است که به گام برداشتنش به سوی عیسی ادامه بدهد تا زمانیکه ما با او در آسمان راه برویم.

Thoughts on Today's Verse...

The way to walk a tightrope is to keep ones sight on the goal, never looking down to the ground nor over our shoulder at what is behind. The way to walk with Jesus is to keep our eye on the goal, his victory waiting for us when he returns, not on the ground (our failures) and not what is behind (our accomplishments). The goal of the Christian walk is to keep walking toward Jesus until we walk with him in heaven.

دعای من

خداوندا، من مشتاق فرارسیدن روزی هستم که تو مرا به اسمم صدا بزنی و دست در دست با تو قدم بزنم. تا آن روز، کمکم کن تا چشمانم را نه بر آن کارهایی که انجام داده ام، بلکه بر آنچه که تو میخواهی من باشم، بدوزم. اینرا بوسیله فیض تو و در نام قدوس عیسی میخواهم . آمین.

My Prayer...

Lord, I look forward to the day when you call me by name and walk hand in hand with me. Until that day, help me fix my eyes on what you want me to be and not what I've done. By your grace and in the holy name of Jesus I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۱۴:۳

نظرات