اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بنظر این دو عقیده برخلاف یکدیگر هستند، و یا حداقل نامربوط به هم. از یک طرف، نام خدا در این مکان ناپایدار که ما آنرا کره زمین می نامیم، مجید و بزرگ است، اما در عین حال، او پرجلال است و جلال او بر فراز آسمانهاست. تصادم و برخورد این دو جهان متفاوت با هم، در زندگی قوم اسراییل به نمایش گذاشته شده. در زندگی، مرگ، و رستاخیز عیسی بوضوح آشکار شده. و در ما نیز با جلال ظاهر خواهد شد، در آن روزی که ما در جلال آسمانها سهیم شویم، چونکه با دلیری، عظمت خداوند خدای خویش را بر روی زمین اعلام نموده ایم!

Thoughts on Today's Verse...

These two concepts seem to be contradictory, or at least unconnected. On the one hand, God's name is majestic in this plain ol' transitory space we call earth, but at the same time he is glorious and above the highest heavens. This collision of different worlds is played out in the life of Israel. It is made clear in the life, death, and resurrection of Jesus. It will be made glorious in us, who will one day share in the glory of the heavens because we have boldly declared the majesty of our LORD God on earth!

دعای من

ای پدر عزیز متشکرم برای وعده ای که عیسی به ما داد که اگر تو را حرمت نهاده و او را بر روی این زمین اعتراف کنم، تو نیز با خوشی حرمت نهاده و اسم مرا در حضور فرشتگانت به هنگام ایستادن به پیش تختت، اعلام خواهی نمود. در نام عیسی تو را سپاس میگویم. آمین.

My Prayer...

Thank you, dear Father, for Jesus' promise that if I honor you and confess him on this earth, you will gladly honor me and call my name in the presence of your angels when the time comes for me to stand before your throne. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱:۸

نظرات