اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه شناسایی و تشخیص گناه دیگران برای ما کار آسانی است، خدا میخواهد ما فهرستی دقیق، کامل، و صادق از امانت خودمان را تهیه کرده و مهم بودن آنرا بیاد داشته باشیم. او خواهان این است که ما با گناه خود روبرو شده و با آن برخورد مناسبی داشته باشیم، قبل از اینکه بخواهیم گناه کس دیگری را ارزیابی کنیم.

دعای من

خدای پدر، بخاطر گناهانم مرا ببخش. ای پدر مخصوصن روحیه منتقدانه و قاضی مآبانه مرا ببخش. مرا از چنین عادات شریرانه و مضر رهایی ببخش، گناهانم را ببخش، و لطفن مرا با امانت مبارک فرما. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات