اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه به خدا بعنوان داور خود، می اندیشیم، ما بطور طبیعی به جنبه منفی داوری می اندیشیم. اشعیا بما یادآور میشود که خدای داور ما بدین معناست که او ما را بر اساس اراده، قانون، و فیض خویش داوری خواهد نمود. او در کنار ما است و بدنبال نجات دادن ما، و نه محکوم ساختن ما است. با استفاده از اصطلاح کتاب مقدسی، هنگامیکه ما در حضور داور خود می ایستیم، در عوض پدر خویش را میبینیم.

دعای من

داور قدوس و عادل، من خوشحالم از اینکه تقدیر من، آینده من، و زندگی من در دستان توست. من از محبت تو به خودم آگاه هستم زیرا تو عیسی را بعنوان هدیه بمن دادی. من از تمایل تو برای نجات خودم باخبر هستم زیرا تو فیض گرم خویش را شامل حال من ساختی. تو توقع خویشتن را برای قدوسیت، بوسیله قربانی پسرت برآورده ساختی. پس خدایا، من با خوشی و با میل زندگی، جان، و آینده جاودانی خویش را بتو میسپارم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات