ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาของเรา เรามักจะนึกถึงการอยู่ในการตัดสิน อิสยาห์เตือนเราว่าการที่พระเจ้าเป็นผู้พิพากษา หมายความว่าพระองค์จะตัดสินเราตามนำ้พระทัยของพระองค์ กฎของพระองค์ และพระคุณของพระองค์ พระองค์อยู่ข้างเรา และต้องการที่จะช่วยเรา ไม่ใช่ทอดทิ้งเรา ตามสำนวนพันธสัญญาใหม่กล่าวว่า เมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา เราเห็นพระบิดาของเรา

คำอธิษฐาน

ผู้พิพากษาที่บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ยินดีที่ชะตา อนาคต และชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพระองค์รู้เกี่ยวกับความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ เพราะพระเยซูผู้เป็นของขวัญ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องการที่จะช่วยข้าพระองค์ เพราะพระคุณแห่งความรักของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าความบริสุทธิ์ได้มาโดยการเสียสละของพระบุตรของพระองค์ ดังนั้น พระเจ้า ข้าพระองค์ยินดีและเต็มใจที่จะไว้วางใจชีวิต จิตวิญญาณ และอนาคตนิรันดร์ของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น