اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ماهایی که زیر فیض خدا هستیم، از آزادی خارق العاده و بی ـ نظیر برخوردار هستیم. با این وجود، این آزادی به ما مجوز تباه کردن خواهر یا برادر ضعیفی که با مسیح راه میرود، را به ما نمیدهد. بیایید از اختیار خود، با تعقل و با ملاحظه استفاده کنیم، مخصوصن در رابطه با خواهران و برادران نوایمان مان در مسیح. این نوایمانان نیازمند تشویق و دلگرمی ما هستند؛ انها قبلن به حد کافی سنگهای لغزش دهنده در زندگی داشته اند!

Thoughts on Today's Verse...

We have incredible freedom under grace. However, our freedom never gives us the license to destroy a weak brother or sister's walk with the Lord. Let's use our freedom considerately, especially toward our new brothers and sisters in Christ. These new Christians need our encouragement; they already have enough stumbling blocks!

دعای من

ای خدای تمام فیضها، خواهش میکنم مرا یاری دهی تا مشوق و نمونه ای نیکو برای نوایمانان و ایمانداران ضعیف باشم. لطفن مرا کمک کن تا زندگیم نمونه بدی برای سایرین نباشد. بنام عیسی میطلبم.آمین.

My Prayer...

God of all grace, please help me to be an encouragement and a good example to new Christians and those who are weak in their faith. Please, help me guard my life from being a bad example to others. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول قرنتیان ۸:۸-۹

نظرات