اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ماهایی که زیر فیض خدا هستیم، از آزادی خارق العاده و بی ـ نظیر برخوردار هستیم. با این وجود، این آزادی به ما مجوز تباه کردن خواهر یا برادر ضعیفی که با مسیح راه میرود، را به ما نمیدهد. بیایید از اختیار خود، با تعقل و با ملاحظه استفاده کنیم، مخصوصن در رابطه با خواهران و برادران نوایمان مان در مسیح. این نوایمانان نیازمند تشویق و دلگرمی ما هستند؛ انها قبلن به حد کافی سنگهای لغزش دهنده در زندگی داشته اند!

دعای من

ای خدای تمام فیضها، خواهش میکنم مرا یاری دهی تا مشوق و نمونه ای نیکو برای نوایمانان و ایمانداران ضعیف باشم. لطفن مرا کمک کن تا زندگیم نمونه بدی برای سایرین نباشد. بنام عیسی میطلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات