اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در كهكشانى به چنين وسعت، سياره كوچك ما چيست؟ در اين سياره اى كه پر از زندگى و گوناگونى است، مردم چى هستند؟ در بين مردمانى كه در قيد حياتنا و آنانيكه پيش از ما مى زيستن اند، در من چه نكته قابل توجهى وجود دارد؟ عيسى اهميت گرانقدر ما را بما ياد آورى ميكند— نه به اين خاطر كه ما بسيار مهم هستيم، بلكه به اين خاطر كه خدا ما را شخصن ميشناسد. ما نبايد بترسيم؛ خدايى كه بود و هست و مى آيد، ما را دوست دارد و ما را ميشناسد.

دعای من

خداى جاودانى، پدر قادر مطلق، شبان نيكو، تو از پيش دل مرا ميشناسى. تو ميدانى كه من در چه نقطه اى با گناه دست به گريبان هستم؛ لطفن مرا تقويت نموده و بيامرز. تو ترسهاى مرا ميدانى؛ لطفن مرا دلير و توانا بگردان. تو از رفتارها و انديشه هاى كودكانه من آگاهى؛ لطفن مرا پرورده و بالغ بگردان. تو ضعفها و بيماريهاى مرا ميدانى؛ لطفن مرا آرام نموده و شفا بده. خداى پاك، اين حقيقت كه تو مرا ميشناسى و دوستم دارى، هم مرا آرام مينمايد و هم به شگفت مى آورد. سپاسگزارم! در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات