اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کار روح القدس در زمان حاضر تنها این نیست که ما را قوت بخشد. او ضامن ما است ( دوم قرنتیان ۲۲:۱ و ۵:۵) و به ما این اطمینان را میدهد که خدا را رو در رو خواهیم دید( اول یوحنا ۱:۳-۲) و در جلال او سهیم خواهیم بود( کولسیان۱:۳-۴). او در ما زنده است و به ما وعده حیات جاودان را میدهد.

دعای من

ای خداوند و پدر همه ملل و نژادها، بخاطر ضامنت از تو تشکر میکنم، که تو از طریق روح قدوست در زندگی من کار میکنی و مرا بوسیله قدرت روحت زنده میگردانی تا به تو ملحق شده و در حضورت زیست کنم. دعای خود را در نام عیسی می کنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change