ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แค่เสริมกำลังให้กับเราในตอนนี้เท่านั้น แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นเครื่องค้ำประกันให้กับเราด้วย (2 โครินทร์ 1:22 ; 5:5) และยังเป็นความมั่นใจของเราว่าเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้า (1 ยอห์น 3:1-2) และร่วมแบ่งปันในสง่าราศีของพระองค์อีกด้วย (โคโลสี 3:1-4) พระวิญญาณอยู่ในเราและสัญญาว่าจะให้ชีวิตนิรันดร์กับเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ผู้เป็นพระบิดาแห่งชนชาติและเชื้อชาติทั้งหลาย ขอบคุณสำหรับการรับรองว่าพระองค์จะทำงานภายในข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นด้วยอำนาจของพระวิญญาณ เพื่อเราจะได้ไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น