اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مزمورنويس بما يادآور ميشود كه بطور عجيب و مهيبى ساخته شده ايم و خدا قطعن براى ما برنامه اى چيده است كه بايد بر طبق آن تا زمانيكه بر روى زمين هستيم، عمل كنيم. ما مهارت دستهاى او و هنرمندى او را نشان ميدهيم هنگاميكه بامنظور براى او زندگى ميكنيم و نه مثل بقيه مردمان اين دنيا.

دعای من

اى استاد، بمن ياد بده تا فرصتها را دريابم و اراده ات را در زندگيم تشخيص دهم. من ميخواهم بدون هيچ ممانعتى براى تو زندگى كنم. من براى دليرى دعا ميكنم تا ايمانم را بدون شرمندگى درميان بگذارم. من دعا ميكنم كه براى واكنش نشان دادن دوستانم، صبورى كنم. من براى حفاظت آنانى دعا ميكنم كه ايمان آوردنشان به مسيح بسيار نزديك است. من تنها براى خودم دعا نميكنم، بلكه براى پادشاهى تو كه در زندگيم آشكار گردد. اينرا در نام عيسى ميخواهم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات