اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من مطمئن نیستم که که چه چیزی در مورد توبه ( برگردانیدن قلوب و زندگی های مان به سوی خداوند) ما را می ترساند؟ خدا نه فقط ما را می پذیرد بلکه ما را نجات می دهد و به ما توجه میکند. اما اغلب اوقات٬توبه کردن برای ما دشوار است. ما گرفتار یک سری الگوهای رفتاری مخرب و عادتهای کهنه شده ایم. ما دروغهای فریبنده شیطان را باور میکنیم. ما با افکارمان٬خود را تحقیر می کنیم تا کار روح خدا را در خود بکوبیم. چرا نمی آئیم تا با اعتراف به گناهانمان پاک شویم و به راستی زندگی هایمان را به سوی خدا برگردانیم؟ اگر چنین کنیم٬ در واقع تازه خواهیم شد! تح

Thoughts on Today's Verse...

I'm not sure what we fear about repentance (turning our hearts and lives to God)? God will not only receive us; he will also redeem us and remake us. But that repentance is often so hard for us to do. We get stuck in old patterns of destructive and addictive behavior. We believe Satan's deceptive lies. We use self-deprecating thoughts to defeat the Spirit's work in ourselves. So why not come clean and confess our sins and truly turn our lives over to God? If we will, we will find something truly refreshing!

دعای من

خدای عادل و قدوس٬ نمیدانم چرا با کله شقی به بعضی از گناهان «دست آموز» خود چسبیده ام. بخشی از وجودم می خواهد که از این موانع رها بشود٬ اما بخش دیگر من٬ اینرا نمی خواهد. من برای بازگشت کامل به سوی تو٬ به کمکت احتیاج دارم. لطفآ قدرت شفا دهنده٬ پاک کننده٬ و احیاکننده روح القدس را بفرست تا مرا در تسلیم کردن کامل قلبم و برگردانیدن زندگیم به سوی تو٬ یاری دهد.

My Prayer...

Holy and righteous Father, I am not sure why I so doggedly hold on to some of my "pet" sins. Part of me wants to break free of these stumbling blocks, but part of me doesn't. I need your help in turning myself fully over to you. Please send your healing, cleansing, and refreshing power through the Holy Spirit to help me as I commit in my heart to fully and completely turn my life over to you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اعمال رسولان ۱۹:۳

نظرات