اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من مطمئن نیستم که که چه چیزی در مورد توبه ( برگردانیدن قلوب و زندگی های مان به سوی خداوند) ما را می ترساند؟ خدا نه فقط ما را می پذیرد بلکه ما را نجات می دهد و به ما توجه میکند. اما اغلب اوقات٬توبه کردن برای ما دشوار است. ما گرفتار یک سری الگوهای رفتاری مخرب و عادتهای کهنه شده ایم. ما دروغهای فریبنده شیطان را باور میکنیم. ما با افکارمان٬خود را تحقیر می کنیم تا کار روح خدا را در خود بکوبیم. چرا نمی آئیم تا با اعتراف به گناهانمان پاک شویم و به راستی زندگی هایمان را به سوی خدا برگردانیم؟ اگر چنین کنیم٬ در واقع تازه خواهیم شد! تح

دعای من

خدای عادل و قدوس٬ نمیدانم چرا با کله شقی به بعضی از گناهان «دست آموز» خود چسبیده ام. بخشی از وجودم می خواهد که از این موانع رها بشود٬ اما بخش دیگر من٬ اینرا نمی خواهد. من برای بازگشت کامل به سوی تو٬ به کمکت احتیاج دارم. لطفآ قدرت شفا دهنده٬ پاک کننده٬ و احیاکننده روح القدس را بفرست تا مرا در تسلیم کردن کامل قلبم و برگردانیدن زندگیم به سوی تو٬ یاری دهد.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات