اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعنوان كسى كه در زندگى انسان بى دست و پايى بوده، اين وعده تقريبن باورنكردنى است—هيچ چيز نميتواند باعث لغزش من بشود! اما هنگاميكه سخن از زندگى فعال و پر انرژى بميان مى آيد، اگر من اراده خدا را بشناسم، آنرا دوست داشته باشم و انجامش دهم، پس چيزى نميتواند عامل لغزش من باشد. اين حقيقت كه پدر دوستم دارد و نميخواهد كه من بيفتم، به من آرامش بزرگى ميدهد.

دعای من

خدايا، تو را براى امروز ميستايم. براى هر آنچه كه پيش رو دارم، سپاسگزارم. تو را سپاس باد كه من مجبور نيستم بدون ترديد نمودن در مورد ارزشهاى اساسى زندگيم در مورد امروز و آينده ام يا بدون اينكه در مورد اراده ات براى زندگيم. عشقى نسبت به اراده وكلامت در من برانگيز تا هيچ چيز نتواند باعث لغزش من گردد. مرا بوسيله روحت تقويت نما و با راستى خويش مرا راهنمايى فرما تا من بطور كامل شخصيت تو را منعكس سازم. در نام عيسى سپاسگزارم از اينكه دعاى مرا ميشنوى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات