اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چقدر عالی میشد اگر ما همه دیوارهای جدایی را درهم میشکستیم— نژادی، اجتماعی، اقتصادی، و جنسی را. پولس رسول همه عمرش را صرف چنین کاری کرد: درهم شکستن دیوارهایی که مردم را از هم جدا مینمود و این کار را با آوردن ایشان به نزد عیسی و صلیب او انجام میداد. در پای صلیب هیچ جایگاه بالا دست یا فرو دست وجود ندارد، تنها یک جایگاه وجود دارد برای آنانیکه قدرت و عشق الهی را در قربانی و بهنگام حملات بیرحمانه انسان کشف کرده اند. در حالیکه نیروهای فرهنگ و خودپرستی انسان همواره برای جدا ساختن ما راههای خود را می یابند، ما باید بیاد داشته باشیم که در عیسی، و تنها در عیسی، ما میتوانیم یکی باشیم.

دعای من

خدایا مرا ببخش بخاطر زمانیکه من اجازه داده ام که تعصب و شک مرا از لذت بردن کامل مشارکت با کسانیکه تو آنها را بعنوان فرزندان خود میشناسی، بازدارد. دعایم اینست که زندگیم نمونه ای از بخشش و یگانگی باشد در حالیکه درصدد مهر ورزیدن به فرزندان تو هستم همانطور که تو ایشانرا دوست میداری. در نام عیسی، که بهنگام مرگ دعایش برای یگانگی ما بود دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات