اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا از ما می خواهد که در طلب او باشیم و او را بخوانیم. او می خواهد به دعاهای ما پاسخ دهد و از چیزهایی که ماورای درک ما است٬ با ما سخن گوید. او مشتاق این است که ما را بخود نزدیک سازد تا ما بتوانیم او را بشناسیم. همانطور که یک کودک ترسیده از اتاق مجاور٬ پدر مهربان خود را صدا میزند٬ ما نیز می توانیم خدا را بخوانیم با این شناخت که پدرمان جواب خواهد داد٬ از ما محافظت خواهد کرد٬ و ما را تسلی خواهد بخشید. حتی بیشتر از این٬ پدرمان اموری را بر ما آشکار خواهد کرد که درک آنها بدون فیض خودش٬ برایمان ممکن نخواهد بود.

دعای من

ای خدای قادرمطلق و ابّا پدر٬ من می خواهم که تو را بشناسم و توسط تو شناخته بشوم. آری٬ در زندگی و دل من چیزهایی وجود دارد که ایکاش آنجا نبودند. اما من فیض تو را میدانم و اطمینان دارم که تو دل مرا و تمایلات آنرا میدانی و اینکه دلم می خواهد جلال تو را منعکس سازم٬ فیض تو را با دیگران درمیان بگذارم٬ و شخصیت تو را نشان دهم. متشکرم برای این هدایا٬ یعنی فرزند تو بودن و آینده ای مطمئن داشتن. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات