اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کسانیکه از ضعفا، رنجدیدگان، یا سازشکاران سؤ استفاده میکنند، نیازمند دانستن این مطلب هستند که خداوند عملکردهای ایشان را می بیند و ایشان را مسئول میداند. آنانی که در تنگی هستند باید ایمان خود را به خدا حفظ کنند، و اعتمادشان بر این باشد که او می بیند، و به وضعیت ایشان علاقه مند است و در زمان درست، کمکش را خواهد فرستاد. ماهایی که در این دو طبقه بندی نمی گنجیم، باید در جهت رستگاری و برکت دادن آنانی کار کنیم که با دشواریها و سختیها روبرو هستند.

دعای من

ای خدای فیاض، خواهش میکنم آن افرادی را که می دانم در دوران تنگی و دلشکستگی هستند برکت بده. لطفاً مرا در خدمت کردن به آنان بکار بگیر. اما درعین حال ای پدر عزیز، آنها را از روح خودت پر بساز تا برای تحمل آن مشکلات، نیرو و شهامت داشته باشند. آنها را با نجاتی مبارک بساز که واضحاً از جانب توست، تا همه فیض تو را بشناسند و تو را جلال دهند. در اسم عیسی می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات