اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این آیه برگرفته از داستان عالی میکایای نبی است. یهوشافاط می دانست که نباید به مشورت انبیای کاذب رفت. او مصّر بود که قبل از اینکه به جنگ کسی بروند، لازم بود که قوم خدا اول از خداوند راهنمایی بخواهند! و این نیز باید رویّه ما در زندگی باشد. ما غالباً از خدا می خواهیم تصمیماتی را که از قبل گرفته ایم ، برکت دهد، بجای اینکه در دعا و روزه و کتاب مقدس وقت صرف کنیم و اراده پدرمان را جستجو کنیم. بیایید برای تصمیم گیری هایمان عجله نکنیم. وعده خدا این است که ما را بوسیله روح خودش راهنمایی خواهد کرد، بیایید اعمال روح را نشتابانیم، یا حتی بدتر، آنرا نادیده نگیریم و از خدا بخواهیم که ما را هرجور شده برکت دهد!

Thoughts on Today's Verse...

This verse is from the wonderful story of Micaiah the prophet. Jehoshaphat knew not to trust the counsel of false prophets. He was adamant that before they went into battle with anyone, God's people needed to first seek the counsel of the Lord! This should also be our approach to life. So often we ask God to bless what we've already decided rather than spending time in prayer, fasting, and Scripture seeking our Father's will. Let's not rush our decisions. God has promised that he would lead us with his Spirit, let's not rush the Spirit's input, or even worse, ignore it and then ask God to bless us anyway!

دعای من

My Prayer...

Holy and Almighty God, ruler of all nations and Sovereign over all creation, please guide my decisions as I seek your will and your glory. I want my life, my family, my work, and my ministry to be lived in your will. I want to be your servant and not seek my own way and my own glory. Thank you for sending your Spirit to help illuminate your Word and lead me and to equip and empower me to serve you. In Jesus name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول پادشاهان ۵:۲۲

نظرات