اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این آیه برگرفته از داستان عالی میکایای نبی است. یهوشافاط می دانست که نباید به مشورت انبیای کاذب رفت. او مصّر بود که قبل از اینکه به جنگ کسی بروند، لازم بود که قوم خدا اول از خداوند راهنمایی بخواهند! و این نیز باید رویّه ما در زندگی باشد. ما غالباً از خدا می خواهیم تصمیماتی را که از قبل گرفته ایم ، برکت دهد، بجای اینکه در دعا و روزه و کتاب مقدس وقت صرف کنیم و اراده پدرمان را جستجو کنیم. بیایید برای تصمیم گیری هایمان عجله نکنیم. وعده خدا این است که ما را بوسیله روح خودش راهنمایی خواهد کرد، بیایید اعمال روح را نشتابانیم، یا حتی بدتر، آنرا نادیده نگیریم و از خدا بخواهیم که ما را هرجور شده برکت دهد!

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات