اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«بگذریم، تو سعی داری چه کسی را خشنود کنی؟» این سخنان پدرم هنوز هم در گوشهای من طنین انداز هستند. هدفش؟ اینکه ما باید تنها دو نفر را راضی کنیم: (۱) پدر آسمانی خویش را، چون تمام حرمت و تسبیحات از آن اوست، و(۲) خودمان را، زیرا ما می خواهیم بدانیم که در حد توانمان، بهترین را انجام داده ایم و بهترین بوده ایم. اما آنچه که من در طی سالیان آموخته ام این است که من بدون خشنودی شخص اول، نمیتوانم شخص دوم را خشنود سازم. آیا این امید شما نیست که روزی به جایی خواهید رسید که به مسیح ملحق شده و با اطمینان بگویید که:« من درجستجوی خشنود نمودن خویش نیستم بلکه طالب خشنودی او که مرا فرستاد هستم!» هرچه قدر که ما به این واقعیت نزدیکتر شویم، درک ما از اینکه با توان خویش نمی توان کاری کرد که از ارزش ابدی برخوردار باشد ، بیشتر میشود. تنها زمانیکه ما برای جلال خدا زندگی کنیم، اهمیت پیدا می کنیم و زندگی ما آن تأثیری را خواهد داشت که قرار است داشته باشد.

Thoughts on Today's Verse...

"So who you tryin' to please, anyway?" These words of my dad still ring in my ears. His point? There are only two we MUST please: (1) our Father in heaven, because all praise and honor is due to him, and (2) ourselves, because we want to know that we've done the best we could do and been the best we could be. But I guess I've learned over the years that I can't begin to do the second of those very well without seeking the first one. Don't you hope that someday you reach the place where you can join Jesus in saying with absolute assurance: "I seek not to please myself but him who sent me!" The closer we approach that reality, the more we realize that we can't do anything of eternal significance on our own. Only when we live to honor God do we find the significance and have the impact that our lives were made to have.

دعای من

پدر قادر مطلق و عادل، میدانم که بدون تو هیج کاری که ارزشی ماندگار داشته باشد، نمی توانم بکنم. من راه های خودم را امتحان کرده ام و شکست خورده ام. من بدنبال نیکویی خودم بوده ام و موفقیت من دیری نپاییده است. من اکنون، امروز و تا آخر عمر خویش می خواهم برای خشنودی تو زندگی کنم. در عین حال، مطمئن هستم از اینکه تو احتیاجاتم را تأمین خواهی کرد و به من قدرت خواهی بخشید تا خواسته تو را به انجام برسانم. در نام مسیح از تو تشکر میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty and Righteous Father, I know that without you I can do nothing that is of lasting significance. I have tried my own way and failed. I have sought my own good and seen my success short-lived. I want to live now, today and the rest of my life to please you. As I do this, I am confident that you will provide what I need and that you will empower me to do what you would have me do. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۳۰:۵

نظرات