اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سلامتی(صلح) چیزی بیشتر از آرزوی سریع، غیرعادی و آبکی اشخاصی است که فقط میخواهند با دیگران رابطه ای دوستانه داشته باشند و همه چیز را در آرامش ببینند. صلحی که پولس رسول در اینجا توضیح میدهد، صلح با خدا، خیلی عمیق تر پیش میرود تا اینکه فقط تمایلی باشد برای آرامش و عدم اختلاف. عیسی، بوسیله اطاعت جانبازانه اش از خدا، صلح با خدا را برای ما واقعی گردانیده است. آری، خدا آنرا بوسیله فیضش مهیا کرده است. آری، خدا تنها کسی است که اطمینان داشتن آنرا از طریق آن فیض میدهد. اما، چون این صلح به او و به شخصیت او وابسته است، ما میتوانیم شادی کنیم و پیش بینی کنیم که در جلال خداوند پرجلال خود سهیم خواهیم بود.

Thoughts on Today's Verse...

Peace is more than the mercurial, vaporous, whimsical wish of folks who just want everyone to get along and things to be calm. The peace the apostle Paul is describing her, peace with God, goes much deeper than simply a desire for calm and for a lack of conflict. Jesus, through his sacrificial obedience to God, has made peace with God real for us. Yes, God provided it by grace. Yes, God is the one who insures it because of that grace. But, because this peace is tied to him and his character, we can rejoice and anticipate being caught up in the glory of our glorious God.

دعای من

ای حضرت اعلی که آن بالا هستی، تو را برای هدیه فیضت در عیسی تمجید می نمایم. به من آن اطمینان و اعتمادی را بده تا بتوانم در امنیت و شهامت ایستادگی کرده و برای تو زندگی کنم، زندگی ای سرشار از امید و خوشی. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O great Majesty on high, I praise you for the gift of your grace in Jesus. Give me confidence and trust so that I may stand, secure and emboldened to live for you, with a life full of hope and joy. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۲:۵-۱

نظرات