اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در زمانیکه قوم خدا از نظر روحانی و جسمانی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند، خداوند وعده داوری را داد— داوری در مورد آنان و مخالفینشان. اما او همچنین دلیلش را آشکار میسازد. او عظمت و قدوسیت خویش را نشان خواهد داد تا آنها او را بعنوان یهوه بشناسند—خدای«قوم خویش» و نیز خدای تمام مللّ. من عاشق اینم که خدا بزرگی و قدوسیت خود را در ایّام ما نشان دهد، شما چطور؟ تکریم نمودن خدا برای آنچه که هست و آنچه که انجام داده است، شگفت انگیز است. باشد که آن روز هرچه زودتر بیاید.

Thoughts on Today's Verse...

In a time when God's people were in shambles physically and spiritually, he promises judgment — judgment on them and their oppressors. But he also reveals why. He will show his greatness and holiness so they will know him, YAHWEH — God of "his people" and also of all nations. I would love for God to show his greatness and holiness in our day; wouldn't you? To have God honored for who he is and what he has done would be marvelous. May that day come quickly.

دعای من

ای پدر، بعنوان فرزند ضعیف و فانی تو، از مکاشفه بارز و قوی خودت ترسانم. ما انسانها میرا و شکننده هستیم در مقام مقایسه با جلال آتشین تو. اما من در رابطه ام با تو از طریق عیسی مطمئن هستم، و ای پدر عزیز، من میخواهم که تو مورد حرمت قرار بگیری و نام تو در زمان من تکریم شود. من دیگر از اینکه اسم تو به باطل و جلال تو بی حرمت میشود، خسته شده ام. خودت را در حضور مللّ برافراز! بزرگی مقدس خود را آشکار بساز تا همه بدانند که تو خدای زنده و واحد حقیقی هستی! در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Father, as your flawed and mortal child, I do fear your bold revelation of yourself. We humans are mortal and frail in comparison to your blazing glory. But I have confidence in my relationship with you through Jesus, and dear Father, I want you honored and your name revered in my day. I am tired of hearing your name used in vain and your glory profaned. Exalt yourself before the nations! Reveal your holy majesty so that everyone will know that you are the only true and living God! In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of حزقیال ۲۳:۳۸

نظرات