اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسیح آن شخص نهایی است که «ایمان می آورد.» تمام چیزها برای او ممکن هستند. حدس بزنید چی؟ او هم می خواهد که کارهای بزرگی از طریق ما انجام بدهد! او در واقع، وعده داد که کارهای حتی بزرگتر از کارهای خودش از طریق ما انجام بدهد چونکه او اکنون پهلوی پدر آسمانی است و در حال کمک کردن به ما است! ( به انجیل یوحنا ۱۴:۱۴-۱۲ نگاه کنید.) پس آیا وقت آن نرسیده که ما صحبت کردن در مورد ناتوانی های مان را متوقف کرده، و به آن کسی که قادر به انجام کارهای بزرگی است، ایمان بیاوریم؟ پولس چنین می نویسد: خدا قادر است که بکند« بی نهایت زیادتر از آنچه که بخواهیم یا فکر بکنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل میکند.»( افسسیان ۲۰:۳-۲۱)

دعای من

ای خدای عظیم و قادر مطلق، حاکم تمام ملّل، آفریننده کائنات، و خداوند تمام چیزها، لطفاً مرا ببخش. مرا ببخش بخاطر دعاهای محدود و ضعیفم. مرا بخاطر قاطی شدنم در دعواهای جزئی در مورد امور دنیوی و نامربوط بیامرز. مرا به دلیل نداشتن دید روحانی ببخش. لطفاً مرا با روحت به حرکت درآور. چشمانم را بگشا تا بتوانم ببینم که تو مایلی چه کاری را از طریق من انجام دهی. مرا تقویت کن تا در جهانی که در دام تاریکی افتاده، شاهدی قوی باشم. به من رؤیاهای باور نکردنی برای ملکوت خودت بده، سپس مرا با کارهایی مافوق تصوراتم، به تعجب وادار. در اسم مسیح و برای جلال تو دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات