ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นผู้ที่มีความเชื่อสุดยอด ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ รู้อะไรไหมครับ พระองค์ปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางเราอีกด้วย! ที่จริงพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผ่านทางเรา มากกว่าที่พระองค์ทำด้วยตัวเอง เพราะตอนนี้พระองค์อยู่ที่ด้านข้างของพระบิดาเพื่อช่วยเรา! (ดูที่ยอห์น 14: 12-14) ดังนั้นถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับ ที่เราต้องเลิกพูดว่าเราไม่ได้เสียที และให้เริ่มเชื่อในผู้ที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้? เปาโลบอกว่า พระเจ้าสามารถทำได้ "มากกว่าที่เราขอหรือจินตนาการโดยอำนาจของพระองค์ที่ทำงานในเรา" (เอเฟซัส 3: 20-21)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองทุกชนชาติ ผู้สร้างจักรวาล และพระเจ้าของทุกสิ่ง ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่อธิษฐานอย่างอ่อนแอและหมดกำลัง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มีส่วนในการทะเลาะวิวาทเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีสาระ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ขาดวิสัยทัศน์ โปรดฟื้นฟูข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งที่พระองค์จะทำผ่านทางข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีกำลังที่จะเป็นพยานต่อโลกของเราติดอยู่ในความมืด ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความฝันยิ่งใหญ่สำหรับแผ่นดินของพระองค์ และขอทรงทำให้ข้าพระองค์ประหลาดใจโดยการที่พระองค์ทรงกระทำมากกว่าที่ข้าพระองค์คิด อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น