اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به صلیب آویخته شدن به حدی زشت، غیر انسانی و بد بود که لغت«مصلوب شدن» در صحبتهای مؤدبانه فرهنگ یونانی، کلمه مناسبی نبود. این کار در حق منفورین و آدمهای بد جامعه که تهدیدی برای دولت به حساب می آمدند، انجام میشد. عیسی این مرگ ناخوشایند را تحمل کرد. اما آنچه که شیطان در نظر داشت که برای تحقیر کردن خدا انجام بدهد، عیسی آنرا به خواری برای شیطان و فرشتگان شریرش تبدیل نمود. او کاری کرد که آنها مورد تمسخر عموم قرار بگیرند. او دار شکنجه(صلیب) آنها را که برای شرمنده کردن مردم از آن استفاده میشد، به مذبح جلال تبدیل نمود. او خشم آغشته به خون و غیرقابل کنترل جهنم را به قربانی بخشش گناهان تغییر داد. او قدرت شریر را برای کشتن در مسیر متفاوتی قرار داد و آنرا به مکانی برای شفا تبدیل کرد. در حالیکه ما قویاً با قربانی و شرم عیسی بر روی صلیب بخاطر ما، مخالف هستیم، در عین حال شادی میکنیم که شریر و ذخایر نفرت او در هم کوبیده شده اند. پیروزی ظاهری آنها به شکست شان مبدل شده است. آنچه که قرار بود بزرگترین شرم خدا باشد، بزرگترین فیض او شد، بطوریکه از کنترل و قدرت شیطان ما را فدیه داد.

Thoughts on Today's Verse...

Crucifixion was so hideous, so inhumane and vile, that the word "crucify" was not considered appropriate in polite speech in Greek culture. Crucifixion was reserved for the scum of society who were considered a threat to the government. Jesus endured this hideous death. But what Satan had intended for the humiliation of God, Jesus turned into the humiliation of Satan and his evil angels. He made a public spectacle of them. He turned their torture stick of shame into an altar of glory. He transformed the gory fury of hell into a sacrifice of forgiveness. He redirected evil's power to kill and made it a place to heal. While we deplore the unspeakable sacrifice and shame that Jesus bore on the cross for us, we also rejoice that the evil one and his hoards of hate are broken. Their apparent victory is turned into their defeat. What was supposed to be God's greatest shame becomes his greatest grace, which ransoms us from Satan's grasp.

دعای من

هیچ کلماتی، ای پدر قدوس و عادل، قادر به بیان قدرشناسی من برای نقشه تو، قربانی تو، و نجات تو نیست. هیچ سرود پرستشی، هیچ شعری برخاسته از دل، هیج نامه عاشقانه ای قادر به بیان تشکرات من، ای عیسای عزیز، برای قربانی قدرتمند و عاشقانه تو وجود ندارد. من از تو متشکرم برای اینکه از گناه، مرگ، و یک زندگی بی معنا نجاتم دادی. ای پدر عزیز، و ای خداوند عیسی، زندگی خود را بعنوان هدیه تشکر و تمجید به تو تقدیم میکنم. آمین.

My Prayer...

No words, holy and righteous Father, can ever express my appreciation for your plan, your sacrifice, and your salvation. No song of praise, no heartfelt poem, no letter of love can ever express the thanks I have, dear Jesus, for your loving and powerful sacrifice. Thank you for saving me from sin, death, and a life without meaning. To you, dear Father, and to you, Lord Jesus, I offer my life as my gift of thanks and praise. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۱۵:۲

نظرات