اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به صلیب آویخته شدن به حدی زشت، غیر انسانی و بد بود که لغت«مصلوب شدن» در صحبتهای مؤدبانه فرهنگ یونانی، کلمه مناسبی نبود. این کار در حق منفورین و آدمهای بد جامعه که تهدیدی برای دولت به حساب می آمدند، انجام میشد. عیسی این مرگ ناخوشایند را تحمل کرد. اما آنچه که شیطان در نظر داشت که برای تحقیر کردن خدا انجام بدهد، عیسی آنرا به خواری برای شیطان و فرشتگان شریرش تبدیل نمود. او کاری کرد که آنها مورد تمسخر عموم قرار بگیرند. او دار شکنجه(صلیب) آنها را که برای شرمنده کردن مردم از آن استفاده میشد، به مذبح جلال تبدیل نمود. او خشم آغشته به خون و غیرقابل کنترل جهنم را به قربانی بخشش گناهان تغییر داد. او قدرت شریر را برای کشتن در مسیر متفاوتی قرار داد و آنرا به مکانی برای شفا تبدیل کرد. در حالیکه ما قویاً با قربانی و شرم عیسی بر روی صلیب بخاطر ما، مخالف هستیم، در عین حال شادی میکنیم که شریر و ذخایر نفرت او در هم کوبیده شده اند. پیروزی ظاهری آنها به شکست شان مبدل شده است. آنچه که قرار بود بزرگترین شرم خدا باشد، بزرگترین فیض او شد، بطوریکه از کنترل و قدرت شیطان ما را فدیه داد.

دعای من

هیچ کلماتی، ای پدر قدوس و عادل، قادر به بیان قدرشناسی من برای نقشه تو، قربانی تو، و نجات تو نیست. هیچ سرود پرستشی، هیچ شعری برخاسته از دل، هیج نامه عاشقانه ای قادر به بیان تشکرات من، ای عیسای عزیز، برای قربانی قدرتمند و عاشقانه تو وجود ندارد. من از تو متشکرم برای اینکه از گناه، مرگ، و یک زندگی بی معنا نجاتم دادی. ای پدر عزیز، و ای خداوند عیسی، زندگی خود را بعنوان هدیه تشکر و تمجید به تو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات