اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسیاری از چیزهای مادّی که ما بدنبالشان هستیم، موقتی هستند. مفید بودن آنها، تنها به مدت چند ماه یا حداکثر تا چندین سال به طول انجامد. حتی زندگی های ما، و زندگی های عزیزانمان، کوتاه هستند. اما شخصیت الهی، کیفیت تشکیل دهنده او( «قدوس، قدوس، قدوس که خداوند، خدای قادر مطلق است!»)، و توقع او برای قدوسیت ما، جنبه ابدی دارند. بنابراین، همانطور که ما زندگی های مان را می سازیم، بیایید آنرا بر پایه ای محکم بنا کنیم ــ بر اساس اراده خدا و تعهد برای شراکت در قدوسیت او.

دعای من

ای خدای قدوس، من از تو متشکرم برای اینکه مرا تقدیس نموده ای و گناهم را با فیض خویش آمرزیده ای. مرا از روحت پر بساز و میوه روح القدس را در زندگی من ببار بنشان تا فیض و شخصیت تو را منعکس سازد. به من آن گرسنگی ای را بده تا اراده ات را بدانم و در جستجوی حقیقت تو برآیم و به من توانایی بده تا آنرا فهمیده و در زندگی خود بکار بندم. من میخواهم که زندگی ام را با تو بسازم بطوریکه تو مرکز و هدف آن باشی. در نام گرانقدر عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات