اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا نوایمانی مسیحی را می شناسید؟ پولس و برنابا بیادمان می آورند که مسیحی شدن، امری دشوار است؛ زمانهای سختی برای نوایمانان وجود خواهد داشت! پس فقط از این مطمئن نباشید که انجیل را با آنان در میان میگذارید. بلکه در کنار آنان نیز بایستید، به آنها سر بزنید، تقویت شان کنید، و آنها را دلگرم سازید.

دعای من

ای پدر مهربان، لطفاً با نوایمانان مسیحی در کلیسای ما باش. مرا بعنوان منبع تشویق و دلگرمی و قوت در زندگی آنان بکار گیر. باشد که زندگی من همواره اثری مثبت بر آنان و سایر نوایمانان مسیحی نیز داشته باشد. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات