اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ترتیب اطاعت همواره یکسان است: خداوند خودش را آشکار میسازد، خداوند، ما را برکت میدهد، و سپس خدا از ما میخواهد که پاسخگو باشیم. به عبارت دیگر، خدا ابتدا ما را برکت میدهد، و سپس از ما میخواهد که اطاعت کنیم. خدا قادر مطلق و عالی است. او میتواند از ما متوقع باشد تا او را اطاعت نماییم تنها بخاطر آنچه که هست، اما او چنین نمیکند. او اختیار کرده است که خودش را از طریق کتاب مقدس، طبیعت، و اعمال نجات بخش خویش آشکار سازد. او از ما میخواهد که او را بشناسیم و به او پاسخ دهیم. اطاعت ما ممکن است دشوار باشد. درک دعوت ما برای اطاعت ممکن است گاهی اوقات برایمان سخت باشد. با این وجود، ما میدانیم که این از خدایی می آید که قیمت گزافی برای رهایی ما پرداخته و او از قبل ثابت کرده است که خدایی امین می باشد.

Thoughts on Today's Verse...

The order of faithful obedience is always the same in Scripture: God reveals himself to us, blesses us with his grace, and then asks us to respond with obedience. In other words, God blesses us first and then asks us to obey — grace precedes the call to obedience! God is all-powerful and supreme. He could demand our obedience just because of who he is, but he doesn't. He has chosen to reveal himself through Scripture, nature, his acts of salvation, and most completely in Jesus. He wants us to know him and respond to him. Our obedience may be difficult. Our call to obey may sometimes be hard for us to understand. However, we know it comes from a Father who has paid an enormous price to redeem and adopt us into his family and has repeatedly proven himself to be gracious and faithful.

دعای من

ای خدای قدوس و قادر مطلق، تو لایق کل جلال و حرمت هستی. من دریافته ام که توقع تو از من این است که من مقدس باشم، کلامت را اطاعت کنم، و اراده ات را جستجو نمایم و تمام اینها بر این اساس است که تو مایلی مرا محبت نموده و برکت دهی. من می خواهم که تو را با قلبی واحد خدمت نمایم و اطاعت من با شادمانی و به نیکویی به تو تقدیم گردد، همانگونه که تو برکاتت را با من قسمت کرده ای. در نام مسیح می طلبم. آمین.

My Prayer...

Holy and Almighty God, you are worthy of all glory and honor. I realize that your demands that I should be holy, obey your Word, and seek your will are all based on your desire to love me and bless me. I want to serve you with an undivided heart. I want my obedience to be offered as joyously and graciously to you as your blessings have been shared with me. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of خروج ۲:۲۰-۳

نظرات