اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ترتیب اطاعت همواره یکسان است: خداوند خودش را آشکار میسازد، خداوند، ما را برکت میدهد، و سپس خدا از ما میخواهد که پاسخگو باشیم. به عبارت دیگر، خدا ابتدا ما را برکت میدهد، و سپس از ما میخواهد که اطاعت کنیم. خدا قادر مطلق و عالی است. او میتواند از ما متوقع باشد تا او را اطاعت نماییم تنها بخاطر آنچه که هست، اما او چنین نمیکند. او اختیار کرده است که خودش را از طریق کتاب مقدس، طبیعت، و اعمال نجات بخش خویش آشکار سازد. او از ما میخواهد که او را بشناسیم و به او پاسخ دهیم. اطاعت ما ممکن است دشوار باشد. درک دعوت ما برای اطاعت ممکن است گاهی اوقات برایمان سخت باشد. با این وجود، ما میدانیم که این از خدایی می آید که قیمت گزافی برای رهایی ما پرداخته و او از قبل ثابت کرده است که خدایی امین می باشد.

دعای من

ای خدای قدوس و قادر مطلق، تو لایق کل جلال و حرمت هستی. من دریافته ام که توقع تو از من این است که من مقدس باشم، کلامت را اطاعت کنم، و اراده ات را جستجو نمایم و تمام اینها بر این اساس است که تو مایلی مرا محبت نموده و برکت دهی. من می خواهم که تو را با قلبی واحد خدمت نمایم و اطاعت من با شادمانی و به نیکویی به تو تقدیم گردد، همانگونه که تو برکاتت را با من قسمت کرده ای. در نام مسیح می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات