ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กระบวนการที่จะเกิดการเชื่อฟังเป็นไปแบบนี้เสมอ: พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เอง พระเจ้าอวยพรเรา และแล้วพระเจ้าขอให้เราที่จะตอบสนอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพระเจ้าอวยพรเราก่อนแล้วขอให้เราเชื่อฟัง พระเจ้ามีฤทธานุภาพและทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์สามารถสั่งให้เราเชื่อฟังพระองค์ได้ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ไม่ทำ พระองค์เลือกที่จะเปิดเผยพระองค์เองผ่านคัมภีร์ ผ่านธรรมชาติ และผ่านการกระทำแห่งความรอดของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เรารู้จักพระองค์ และตอบสนองต่อพระองค์ อาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะเชื่อฟัง บางครั้งการทรงเรียกให้เราเชื่อฟังก็อาจจะยากสำหรับเราที่จะเข้าใจ แต่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระบิดา ผู้ที่จ่ายค่าไถ่บาปเราด้วยราคามหาศาลและเป็นผู้ทรงสัตย์ซื่อ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ พระองค์ควรค่าแก่การถวายเกียรติและการสรรเสริญ ข้าพระองค์รู้ดีว่าพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ ให้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระคำของพระองค์ และข้าพระองค์ควรจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในการที่จะทรงรักและอวยพรข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะรับใช้พระองค์ด้วยใจที่มั่นคง ข้าพระองค์ต้องการให้การเชื่อฟังของข้าพระองค์ ถวายแด่พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีและมีความสุข เช่นเดียวกับที่พระพรที่พระองค์ได้ให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น