اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس این مطلب را بیادمان می آورد که تعمید چیزی بیشتر از صرفاً غوطه ور شدن در آب است. در امر تعمید، ما در مرگ عیسی، دفن، و رستاخیز او شریک شده ایم. در کاری که او برای رهایی ما انجام داد، ما را با خود سهیم گردانید. ما نسبت به گناه می میریم و برمی خیزیم تا یک انسان تازه ای باشیم، انسانی پاک و مقدس، که بوسیله روح القدس تقویت یافته است. ما از قدرت و تاوان گناه رهایی یافته ایم.

Thoughts on Today's Verse...

Paul reminds us that our baptism was more than just a dunking in water. In baptism, we shared in Jesus' death, burial, and resurrection. What he did to save us is now shared with us. We die to sin and are raised to be a new person, cleansed and made holy, empowered by the Holy Spirit. We have been set free from the power and the penalty of sin.

دعای من

ای پدر، سپاسگزارم که در عیسی به من زندگی تازه ای میبخشی. من صمیمانه تشکر میکنم که قصور من بوسیله فیض تو پوشانده شده است. من می خواهم که به من توانایی زندگی کردن بدهی، زندگیی عاری از گناه. مرا ببخش برای زمانهایی که با گناه سازش و بازی کرده ام. مرا از هر چیزی که روحم را آلوده میسازد یا دل مرا از اراده ات منحرف مینماید، قویاً متنفر بساز. بنام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Father, thank you for giving me new life in Jesus. I am truly thankful that my guilt is covered by your grace. I ask for the power to live my life of freedom from sin. Forgive me for my times of mediocrity and flirtation with sin. Give me a strong sense of revulsion toward anything that would pollute my soul or distract my heart from your will. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۶:۶-۵

نظرات