ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన బాప్తిస్మము కేవలం నీటిలో మునుగుట కంటే ఎక్కువ అని పౌలు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు . బాప్తిస్మములో, మనము యేసు మరణం, సమాధి మరియు పునరుత్థానంలో పాలుపంచుకున్నాము. మనలను కాపాడటానికి అతను చేసినది ఇప్పుడు మనతో పంచుకోబడింది. మనము పాపము విషయములో చనిపోయాము మరియు ఒక కొత్త వ్యక్తిగా ఎదిగి, పరిశుద్ధపరచబడి మరియు పవిత్రంగా, పవిత్రాత్మ ద్వారా శక్తిని పొందుతాము. మనము పాపం యొక్క బలము మరియు శిక్ష నుండి విముక్తి పొందాము.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నాకు యేసులో కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా అపరాధం మీ దయతో కప్పబడినందుకు నేను నిజంగా కృతజ్ఞుడను. పాపం నుండి స్వేచ్ఛగా నా జీవితాన్ని గడపడానికి నేను శక్తిని అడుగుతున్నాను. పాపంతో నా మధ్యస్థత మరియు విచ్చలవిడితనమును బట్టి నన్ను క్షమించు. నా ఆత్మను కలుషితం చేసే లేదా మీ ఇష్టానికి నా హృదయాన్ని దూరం చేసే అన్నింటిపై నాకు బలమైన విరక్తి భావమును ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు