ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเตือนเราว่าการรับบัพติศมาของเราเป็นมากกว่าการจุ่มลงไปในน้ำเท่านั้น ในบัพติศมาเราเข้าร่วมในความตายของพระเยซู การถูกฝัง และการฟื้นขึ้นจากตายของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อช่วยเรา ตอนนี้เราก็ได้เข้าร่วมกับพระองค์แล้ว เราได้ตายต่อบาปและฟื้นขึ้นมาเพื่อเป็นคนใหม่ ได้รับการชำระและทำให้บริสุทธิ์ ได้รับอำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นอิสระจากอำนาจและโทษของความบาป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู ข้าพระองค์ขอบพระคุณอย่างแท้จริงที่พระคุณของพระองค์ลบล้างความผิดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอที่จะมีกำลังในการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระจากบาป ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เห็นว่าความบาปเป็นเรื่องธรรมดาและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน ขอทรงให้ข้าพระองค์สามารถรู้ได้ว่าอะไรที่จะทำให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์เป็นพิษ หรืออะไรที่จะล่อลวงให้จิตใจข้าพระองค์ให้ห่างจากน้ำพระทัยพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น