ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเตือนเราว่าการรับบัพติศมาของเรา เป็นมากกว่าการจุ่มลงไปในน้ำ ในบัพติศมา เราได้เข้าร่วมในความตาย การฝัง และการฟื้นขึ้นของพระเยซู สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อช่วยกู้เรา ตอนนี้เราก็ได้รับการช่วยกู้นั้นแล้ว เราได้ตายต่อบาปและฟื้นขึ้นมาเป็นคนใหม่ สะอาดหมดจดและบริสุทธิ์ ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นอิสระแล้วจากอำนาจและโทษของความบาป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้าในพระเยซู ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆที่ความผิดบาปของข้าพเจ้าได้รับการลบล้างแล้วด้วยพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าขอฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เป็นอิสระจากบาป โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าตอนที่เห็นความบาปเป็นของเล่นๆและน่าลิ้มลอง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าขยะแขยงกับทุกสิ่งที่จะมาทำให้จิตใจข้าพเจ้าตกต่ำลงหรือนอกใจพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น