اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس این مطلب را بیادمان می آورد که تعمید چیزی بیشتر از صرفاً غوطه ور شدن در آب است. در امر تعمید، ما در مرگ عیسی، دفن، و رستاخیز او شریک شده ایم. در کاری که او برای رهایی ما انجام داد، ما را با خود سهیم گردانید. ما نسبت به گناه می میریم و برمی خیزیم تا یک انسان تازه ای باشیم، انسانی پاک و مقدس، که بوسیله روح القدس تقویت یافته است. ما از قدرت و تاوان گناه رهایی یافته ایم.

دعای من

ای پدر، سپاسگزارم که در عیسی به من زندگی تازه ای میبخشی. من صمیمانه تشکر میکنم که قصور من بوسیله فیض تو پوشانده شده است. من می خواهم که به من توانایی زندگی کردن بدهی، زندگیی عاری از گناه. مرا ببخش برای زمانهایی که با گناه سازش و بازی کرده ام. مرا از هر چیزی که روحم را آلوده میسازد یا دل مرا از اراده ات منحرف مینماید، قویاً متنفر بساز. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات