اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما از آن خداوند هستیم. او ما را خرید و از اسارت گناه و مرگ رهایی مان داد. ما آزادانه و با میل، زندگی های مان را در دستان او قرار داده ایم. مهم نیست که ما چه میکنیم یا کجا میرویم، فیض او همه جا با ما است. او به ما قول داده است که هرگز رهایمان نمیکند. او به ما اطمینان داده است که هیچ چیز نمیتواند ما را از محبتش جدا سازد. پس بیایید امروز با شور و شعف زندگی کنیم و ببینیم که خدا ما را در چه مسیری رهبری خواهد نمود. بیایید با مشکلات مواجه شویم، حتی با مرگ، با این اطمینان که ما به تنهایی با دشواری ها روبرو نخواهیم شد. حتی در وادی سایه موت، ما از آنچه شریر در حق ما انجام بدهد، نخواهیم ترسید. ما از آن خداوند هستیم.

دعای من

ای پدر، سپاسگزارم که پسرت را برای نجات من فرستادی. ای خداوند عیسی، متشکرم که به این جهان آمدی، بهای گناه مرا پرداختی، و روح القدس را فرستادی تا حضور تو در من باشد. زندگی مرا برای جلال خودت بکار گیر. باشد که ایمانم در مواجهه با دشوارترین چالش های زندگی تضعیف نشود. دعای من این است که خواه زنده، خواه مرده، تو در من جلال یابی. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات