اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به عیسی ایمان آوردن، واکنشی کاملاً ضروری است که انسان به فیض الهی نشان میدهد و خود برکتی است که زندگی را متحول میسازد. برای زندانبان، ایمان بدین معنا بود:‌گوش فرا دادن به انجیل عیسای خداوند و عکس العمل نشان دادن به این پیام بوسیله ایمان آوردن، بلافاصله تعمید گرفتن، نشان دادن یک زندگی تغییر یافته، و شرکت نمودن در مشارکت با سایر ایمانداران (اعمال رسولان ۴۲:۲-۴۷). تصور کنید که از زندانبان بودن یک عده مرد، تبدیل شوی به شخصی که زخم های آنان را در خانه خودت بشوری! فکرش را بکنید که از داشتن مسئولیت در قبال چندین زندانی دردمند،‌ آنگاه همین مردان تو و خانواده ات را در همان شب تعمید بدهند! تصور کنید که مردانی در غُل و زنجیر، بعداً بر سر سفره تو نشسته و با تو خوراک بخورند! آیا خداوند عالی و بی نظیر نیست؟ تعجبی ندارد که ما از ایمان آوردن آنانیکه براستی گمشده اند، بوجد می آییم! زندگی این آدمها، تا به ابد جور دیگری خواهد بود.

دعای من

ای پدر، تو مرا بوسیله فیضت غافلگیر نموده ای و از این بابت سپاسگزارم. خواهشم این است که برکتم دهی تا در این هفته با عزیزانم انجیل عیسی را درمیان گذارم. در نام خداوند عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات