اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بیایید امروز قلباً بهم بپیوندیم، و دعا کنیم که خدا ما را شادمانی و خوشی عطا کند، به مایانی که در راستی و عدالت برای جلال او زندگی میکنیم. بیایید برای آنانیکه در شرایط دشواری بسر میبرند، دعا کنیم تا خدای قادر مطلق ما به آنها دلایلی برای شاد بودن بدهد. برای آنانیکه به فراوانی برکت یافته اند، دعا بکنیم تا خدا چشمانمان را بگشاید و قادر به دیدن ثروتهای پرجلالی که او از قبل در زندگی ما ریخته است باشیم.

دعای من

ای پدر عجیب، ای خداوند خدای قادر مطلق، برای برکات سخاوتمندانه ات، بی نهایت ممنونم. ای خداوند، از ما قومی بساز که بیش از پیش شادمان و سرخوش هستند. برای آن دسته از خواهران و برادرانم در مسیح که در تنگی هستند، دعا میکنم که آنها را رهایی دهی و نیز پیروزی و برکاتت را نصیب آنها بگردانی. من برای خودمان دعا میکنم که قلباً بیشتر شکرگزار و قدرشناس باشیم. متشکرم که تو همواره دعاهای مرا میشنوی. بنام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات