اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا تسلی دهنده، تقویت کننده، و خداوند ما است. تنها حضور گرم و برکات پرمهر اوست که میتواند ما را دلداری دهد و به جانهای بیقرار و دلزده ما آرامی بخشد. پس به سوی او برگشته و صادقانه به گناهانمان و هم به غم های مان اعتراف نماییم. بیایید از او تقاضا کنیم که اضطراب های مان را برداشته و ما را با اشتیاق وافر، خوشی، و اطمینان از نجاتمان احیا سازد.

Thoughts on Today's Verse...

God is our comforter, sustainer, and Lord. Only his gracious presence and tender blessings can bring consolation and comfort to our restless and discouraged souls. So let's turn to him, honestly confessing both our sins and our sorrows. Let's ask him to take our anxiety away and restore to us the passion, the joy, and the confidence of our salvation.

دعای من

ای شبان قادر مطلق، در شلوغی و اغتشاش افکار سنگینی که زاییدهٔ نگرانی های بسیاری است، بوسیله روح قدوست مرا یاری ده. من به تسلیات و آرامی تو نیازمندم. من طالب حضور و فیض تو هستم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty Shepherd, in the noise and confusion of many thoughts burdened by many concerns, minister to me through your Holy Spirit. I need your comfort and peace. I ask for your presence and your grace. In Jesus' name I ask. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱۹:۹۴

نظرات