ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้ปลอบโยนเรา ผู้ค้ำจุนเรา และเป็นองค์เจ้าชีวิต ความเมตตาและการอวยพระพรของพระองค์ทำให้จิตวิญญาณที่ท้อแท้หมดหวังของเราได้รับการปลอบประโลม ดังนั้นให้เราลองหันไปหาพระองค์ ให้เราสารภาพความผิดบาปและความทุกข์ของเราอย่างตรงไปตรงมาต่อพระองค์ ให้เราขอพระองค์ที่จะเอาความวิตกกังวลของเราออกไป และฟื้นฟูความรักความยินดี และความเชื่อมั่นแห่งความรอดของเรา

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงผู้ทรงอำนาจ แม้ว่าข้าพระองค์จะมีเสียงแห่งความสับสนในความคิด หรือมีความกังวลที่เป็นภาระอยู่ ขอทรงสอนข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการการปลอบโยนและสันติสุขของพระองค์ ข้าพระองค์ขอที่จะสัมผัสถึงพระองค์และพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น