اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه « رؤیاهای بزرگی در رابطه با ملکوت خدا» و جلال خدا در سر دارید؟ تصور طلبیدن چه چیزهایی از خدا دارید که دلتان میخواهد او آنها را به ثمر بنشاند؟ از آسمانی که با خدا آنرا سپری خواهید کرد، چه انتظاراتی دارید؟ اکنون که ذهنتان را بسط دادید و تصوراتتان را به چالش کشیدید، و آنرا با انتظاراتتان پر ساختید، آیا آماده هستید که با بعضی حقایق زمینی که از شگفتی آسمان نشأت میشود، روبرو شوید؟ خدا قادر است که فراتر از تمام آنها عمل کند. قدرت او در ما کارمیکند تا اراده پرجلالش را به انجام رسانیم و مقاصد جاودانه او را تکمیل کنیم. پس بیایید کوته نظر نباشیم و سطح توقعاتمان را پایین نیاوریم. برای جلال او زیست کنیم و توقع داشته باشید که عملکردش را در زندگی تان مشاهده کنید.

Thoughts on Today's Verse...

What grand "Kingdom dreams" do you have for God's glory? What incredible ideas can you imagine requesting that God would bring to fruition? What are your expectations of heaven with God? Now that you have stretched mind, challenged your imagination, and loaded up your expectations, are you ready for some down to earth truth straight from the Marvel of heaven? God is able to do far more than any of that. His power is at work in us to do his glorious will and accomplish his eternal purposes. So let's not set our sights too low and expect too little. Live for his glory and expect to see it at work in your life.

دعای من

ای خداوند، مالک زمین و آسمان، ای اَبّا پدر من و شبان مهربان، لطفن افکار مرا بوسیله روحت به حرکت درآور تا رویاهای بزرگتری در سر بپرورانم و امیدهایی عالیتر از تصورات زمینی و خودخواهانه مغزم داشته باشم. مرا از ستودن خود و توقع در زندگی برای جلال دادن خودت پر ساز. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O LORD, God of heavens and earth, my Abba Father and loving Shepherd, please stir my thoughts by your Spirit to dream bigger dreams and have higher hopes than my earthbound and selfish brain can imagine. Give me a sense of wonder and expectation as I live for your glory. In Jesus name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۲۰:۳-۲۱

نظرات