اندیشه ها در مورد آیه امروز...

سرّ داشتن یک روز خوب چیست؟ اگر بیدار شویم و تشخیص دهیم که ما هر روزمان را وقتی شروع میکنیم که دقیقاً روز گذشته را تمام کردیم ـــ ما تحت کنترل محبت بی پایان خدا هستیم. این باید باعث شود که دلهای ما لبریز از محبت شده و به جنبش درآیند و ما با شادی صدای خود را بلند کرده و بسراییم. این باید روح خدا را در اندرون ما به جنبش درآورده و ما را به سوی شکرگزاری عمیقی رهبری نموده که تمام ایام ما را سرشار از شادی نماید. پس بجای اینکه با روحیه ای خسته، غرغرو از خواب بیدار شویم و بخواهیم که روز دیگری را با نگرانی سپری کنیم، بیایید امروز را با این یادآوری شروع کنیم که فیض خدا در زندگی روزمره ما و وعده های او در دلهایمان هستند. من فکر نمیکنم که پس از این با سرود خواندن در تمام روز مشکلی داشته باشیم!

Thoughts on Today's Verse...

What's the secret of having a good day? How about waking up and recognizing that we begin each day just as we ended the previous one — we are in the grip of God's unfailing love. That should make our hearts stir with love and our voices sing with joy. This song should stir God's Spirit within us and lead us to a deep and profound thanksgiving that gladdens all of our days. So rather than waking up tired, cranky, and dreading another day, let's begin this day with a reminder of God's grace in our daily lives and a reminder of God's promises in our hearts. Then, I don't think we're going to have any problem singing the rest of the day!

دعای من

ای پدر ابدی و استاد پرجلال، برای بارش محبتت و خوشی در قلبم از طریق روح القدس سپاسگزارم. دل مرا پر بساز و مرا با سکونتت و عشق شکست ناپذیرت ارضا نما. در نام منجی پرمهر خود، عیسی، میطلبم. آمین.

My Prayer...

Glorious Master and Eternal Father, thank you for pouring your love and joy into my heart through your Holy Spirit. Fill my heart and satisfy my life with a sense of your abiding and unfailing love. In the name of my loving Savior, Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱۴:۹۰

نظرات