اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چون خداوند، خدای فیض و قدرت است، ما پیروزمندان خواهیم بود. این همان پیام نهایی کتاب مکاشفه است و سرودی است که در سرتاسر کتب مقدسه سروده شده است. این اطمینانی است که ما از خود خداوند یافته ایم. زندگی های ما به بطالت صرف نخواهد شد. کسانیکه قوم خدا را به باد انتقاد میگیرند، حقیر میشمارند و با ایشان بدرفتاری میکنند محکوم خواهند شد وفرزندان محبوب خدا و مقدسین در نور تبرئه شده و نجات را از پدر دوست داشتنی خود خواهند یافت.

دعای من

ای خدای عزیز، بطور خاص برای آن خادمینی دعا میکنم که پیام انجیل را در مکانهای سخت با دیگران درمیان میگذارند. بعضی از این گرانقدران به زندان افتاده اند. بعضی ها نیز تحت شکنجه قرار دارند. عده ای نیز از جامعه طرد شده اند و یا از کار برکنار شده اند. لطفن امروز به ایشان قوت بده و از نیات شریرانه‌ٔ شیطان، ایشان را رهایی بده. با بازوی قوی خویش و برای جلال خودت، ایشان را محافظت فرما و نجات بده، همچون دانیال که او را از دهان شیر نجات دادی. بنام عیسی میطلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change