اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر کتاب مقدس، داستانی عاشقانه است، پس تِمِ آن امیدواری است. مهم نیست که موقعیت های زندگی تا چه حد سخت و دشوار هستند، یا دشمن تا چه اندازه بزرگ است، گناه چقدر عمیق است، یا اینکه مردم تا چه حد گمشده هستند، یا کمدها خالی ، رودها عریض هستند، مهم نیست... خدا مکرراً به قوم خودش، برای امیدوار بودن به فردایی روشن تر، دلیل ارائه میدهد. سپس خدا اطمینان به این فردا را در عیسی، برای ما به ارمغان آورد.

Thoughts on Today's Verse...

If the Bible is a love story, then its theme is hope. No matter how dire the circumstances, no matter how big the enemy, no matter how deep the sin, no matter how lost the people, no matter how empty the cupboard, no matter how wide the river, no matter ... God repeatedly gives his people reason to hope in a brighter tomorrow. Then God brought the assurance of that tomorrow in Jesus!

دعای من

ای خدای جاودانی، لطفاً درعین حالیکه مشغول زیر و رو کردن کلامت برای شناخت و دانستن حقیقت تو هستم، به من صبر و بردباری بده. من از تمام کارهای باور نکردنی تو برای رهانیدن و برکت دادن قومت در عهد عتیق درشگفتم. من یقیناً از آنچه که تو توانستی با شاگردان غیر منسجم عیسی انجام دهی، در تعجبم. خواهش میکنم ای خداوند، الهام و محرکی برای امید من باش تا از دست تو توقع کار بزرگی را داشته باشم و سپس طوری زندگی کنم که تحقق آن را توسط تو در روزگار خود ببینم. باشد که این خواسته مثل چیزهای دیگر در زندگیم، برای جلال و تکریم تو باشد. در نام قدرتمند عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Eternal God, please give me patience and endurance as I search your Scriptures to know and understand your truth. I am amazed at the incredible things you did to redeem and bless your people in the Old Testament. I am absolutely astonished at what you were able to do with Jesus' rag-tag bunch of disciples. Please, O God, inspire my hope so that I will expect something great from your hand and then live to see you accomplish it in my day. May this, as well as all other things in my life, be to your honor and glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۴:۱۵

نظرات