اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار چه زمانی بود که خارج از کلیسا یا برنامه عبادتی، خدا را با سرودها حمد گفتید؟ چرا کتاب مزامیر را باز نمی کنید و چندین آیه را نمی یابید که منعکس کننده تمجید و تشکرات شخصی شما به خدا است و برای آنها یک ملودی درست کنید ـــ ملودی شخص خودتان را! خدا به اینکه شما عطیه روحانی موسیقی دارید یا ندارید، اهمیت نمیدهد؛ او تنها به دل شما گوش میدهد که پر از شادی شده و شما تمجیدها و شکرگزاری-هایتان را با او در میان می گذارید.

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you sang praises to God outside a church or devotional service? Why not open up the Psalms and find several verses that reflect your own praise and thanks to God and give them a tune — your own tune! God doesn't care if your spiritual gift is music or not; he's just listening for your heart to be full of joy as you share your praise and thanksgiving with him.

دعای من

ای پدر پر از فیض، بخشنده هر عطای نیکو و هدیه کامل، مرا عغو بفرما برای کمتر اهمیت دادن به شکرگزاری و تمجید روزهای خاص و مکان های مخصوص. من ترا تمجید می نمایم برای خلق کردن فرزندان انسانی خود و دادن ظرفیت تحسین نمودن نیکویی، شادی نمودن در خلقت تو،‌ و برای داشتن ظرفیت تمجید و شکرگزار بودن. متشکرم برای ساختن این جهان که پر است از دلایل گوناگون برای تقدیم نمودن شُکرها به حضور تو، ابّا پدر و خالق ما. همانطور که مرا دائماً از روحت پر میسازی، باشد که دل من از سرودهای پرستشی و کلمات شکرگزاری لبریز شود. در نام قدوس عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O gracious Father, giver of every good and perfect gift, forgive me for relegating my thanksgiving and praise to special days and special places. I praise you for creating your human children with the capacity to celebrate goodness, to rejoice in your creation, and to have the capacity to for praise and thanksgiving. Thank you for making our world so full of reasons to offer thanks to you, our Abba Father and Creator. As you continually fill me with your Spirit, may my heart overflow with songs of praise and words of thanksgiving. In Jesus' holy name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور۳۰:۶۹

نظرات