اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه وعده قدرتمندی! همانطور که شب در طلوع صبح، محو میشود، برای شخض کریم و رحیم و عادل، حتی در بدترین شبهای تاریکی عمیق روحانی، صبح طلوع میکند. روح القدس به یادمان می آورد که حتی در بدترین زمانها از نظر فساد و ناراستی فرهنگی، تاریکی شیطان تا به ابد حاکم نخواهد بود. تاریکی او نمیتواند آن جایی بماند که شاگردان عیسی شخصیت نور عالم را منعکس میکنند.

دعای من

ای خدای قدوس و مهربان، کمکم کن تا نور قدوسیت تو و نور امید عیسی را به آنانیکه در دام تاریکی افتاده اند، بتابانم. ای خداوند، خواهش میکنم نارسایی های گناه آلود مرا بیامرزی. لطفاً مرا پاک بساز و دلی خالص در من بیافرین. من نمیخواهم نور تو را که از طریق من می تابد، کمرنگ کرده یا تقلیل دهم. مرا یاری بده تا بتوانم نورت را کامل تر بر اطرافیانم بتابانم. به اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات