ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นสัญญาที่มีพลังนะครับ! เช่นเดียวกับกลางคืนล่วงผ่านมาเป็นเช้าตรู่ เพราะพระคุณ ความรัก และความชอบธรรมของพระองค์ รุ่งอรุณวันใหม่ก็จะมาถึงแม้ในคืนที่เลวร้ายที่สุดของความมืดมนฝ่ายจิตวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเตือนเราว่า แม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของความเสื่อมของวัฒนธรรม ความมืดของซาตานจะไม่ครอบครองตลอดไป ความมืดของมันไม่สามารถอยู่ในที่ที่สาวกของพระเยซูได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของแสงสว่างของโลกได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะส่องแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ และแสงสว่างของพระเยซูที่เป็นแสงแห่งความหวังให้กับผู้ที่ติดอยู่ในความมืด โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ความล้มเหลวในความบาปของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดชำระข้าพระองค์ และสร้างใจที่บริสุทธิ์ในตัวข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะเป็นแค่แสงสลัวๆ หรือทำให้แสงสว่างของพระองค์ลดลง เมื่อผ่านมาทางข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะส่องสว่างมากขึ้นอย่างสมบูรณ์ต่อคนรอบข้าง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น